Marte Meo skolā un bērnu dārzā

  • Individuālas konsultācijas. Reizi trijās nedēļās speciālists izvērtē skolotāja stundas norisi un balstoties uz reāliem skolotāja resursiem, dod ieteikumus tālākai attīstībai. Pēc pieredzes, līdz manāmam rezultātam,  ir nepieciešamas 3-10 tikšanās reizes. Speciālists filmē klases stundu, izanalizē video materiālu, vada sarunu ar skolotāju.                                                             
Skolotāja prasmju diagnostika. Izmantojot uzfilmēto mācību procesa materiālu, speciālists izvērtē pedagogu pozitīvās vadīšanas prasmes, prasmes veidot klasē pozitīvu emocionālu klimatu u.c. Speciālists noformē atzinumu un dod ieteikumus. 
Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .